Επιτροπές Δήμου

Σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο και τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του ή και άλλων προσώπων Επιτροπές τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για τη μελέτη θεμάτων της αρμοδιότητας τους και την υποβολή εισηγήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέχεται από τα άρθρα 44 και 45 του Περί Δήμων Νόμου, η δυνατότητα να διορίζει εκ των μελών του ή και από άλλα πρόσωπα διάφορες Επιτροπές.

Σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο και τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του ή και άλλων προσώπων Επιτροπές τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για τη μελέτη θεμάτων της αρμοδιότητας τους και την υποβολή εισηγήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέχεται από τα άρθρα 44 και 45 του Περί Δήμων Νόμου, η δυνατότητα να διορίζει εκ των μελών του ή και από άλλα πρόσωπα διάφορες Επιτροπές.

Σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο και τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του ή και άλλων προσώπων Επιτροπές τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για τη μελέτη θεμάτων της αρμοδιότητας τους και την υποβολή εισηγήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.