Πρακτικά Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Παρόντες

Χρίστος Ττόφιας                     Πρόεδρος Επιτροπής, Δημοτικός Σύμβουλος

Μαρίνα Λίλη                           Μέλος

Χριστάκης Κναής                    Μέλος