Πρακτικά Επιτροπής Αναπτυξιακών Έργων

Παρόντες

Άντρος Γ. Καραγιάννης      Δήμαρχος

Νίκος Λίλης                        Αντιδήμαρχος

Νίκος Μιχαήλ                     Δημοτικός Σύμβουλος