Δημοτικός Γραμματέας

Το πρόβλημα της ημικατοχής και ακριτικότητας που αντιμετωπίζει ο Δήμος, η έλλειψη οικονομικών πόρων και κατ' επέκταση η άσχημη οικονομική κατάσταση του, εμποδίζουν την πλήρη στελέχωση της Δημοτικής Υπηρεσίας και τη λειτουργία όλων των Τμημάτων του. Τα εκάστοτε Δημοτικά Συμβούλια γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του Δήμου προχώρησαν σταδιακά σε μερική στελέχωση της Δημοτικής Υπηρεσίας σε βαθμό που να μπορεί να ανταποκρίνεται στο ρόλο της και να υλοποιεί τους στόχους του Δήμου.