Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΔ

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                     Δήμαρχος

Ανδρέας Ζαχαρία                                Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Γρηγορίου                             Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                        Δήμαρχος    

Ανδρέας Ζαχαρία                                   Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Γρηγορίου                                Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                    Δήμαρχος     

Ανδρέας Γρηγορίου                            Δημοτικός Σύμβουλος

Ανδρέας Ζαχαρία                               Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                      Δήμαρχος

Ανδρέας Ζαχαρία                                  Αντιδήμαρχος                  

Ανδρέας Γρηγορίου                               Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες

Άντρος Γ. Καραγιάννης           Δήμαρχος

Νίκος Γ. Λίλης                           Αντιδήμαρχος                  

Αννίτα Λίλη                               Δημοτική Σύμβουλος