Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣΔ

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                       Δήμαρχος

Ανδρέας Ζαχαρία                                  Αντιδήμαρχος           

Ανδρέας Γρηγορίου                               Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                     Δήμαρχος

Ανδρέας Ζαχαρία                                Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Γρηγορίου                             Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                      Δήμαρχος

Ανδρέας Ζαχαρία                                  Αντιδήμαρχος                  

Ανδρέας Γρηγορίου                               Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                        Δήμαρχος    

Ανδρέας Ζαχαρία                                   Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Γρηγορίου                                Δημοτικός Σύμβουλος

Παρόντες

Άντρος Γ.  Καραγιάννης                    Δήμαρχος     

Ανδρέας Γρηγορίου                            Δημοτικός Σύμβουλος

Ανδρέας Ζαχαρία                               Δημοτικός Σύμβουλος