Το Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Γραμματέα (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

1.   Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9   : 22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876. 

Α11: 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292.

Α13 : 39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253.

2.   Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1 Υπεύθυνος/Υπεύθυνη για:

2.2.1  την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου.

2.2.2   την εφαρμογή του περί Δήμων Νόμου και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου.

2.2.3 την εξέταση των υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση τους ανάλογα με την περίπτωση,

2.2.4   την τήρηση και φύλαξη πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την διεκπεραίωση των αποφάσεων του και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας,

2.2.5 την ετοιμασία του Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων και εξόδων και 

2.2.6  την παροχή συμβουλών προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο για διάφορα προβλήματα και ανάγκες του Δήμου και υποβάλλει εισηγήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό έργων αναπτύξεως και προόδου του Δήμου.

2.2 Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

2.3 Επιλαμβάνεται προβλημάτων και παραπόνων του κοινού.

2.4     Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:

3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law ) ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 

3.2 Πενταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση.

3.3 Πολύ καλή γνώση των περί Δήμων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Δήμου.

3.4 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δήμου θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3.5 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

3.6 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

1. Ο υποψήφιος/ Η υποψήφια θα πρέπει να επιτύχει σε προφορικές εξετάσεις.

2. Ο διορισθείς/Η διορισθείσα θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα. 

3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα του/της.

Σημειώσεις που αφορούν σε όλες τις θέσεις

1. Ο αιτητής /Η αιτήτρια πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κανένας δεν διορίζεται στη Δημοτική Υπηρεσία εκτός αν:

2.1 συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Να επισυναφθεί σχετικό Πιστοποιητικό).

2.2 κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός

2.3 δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. (Να επισυναφθεί σχετικό Πιστοποιητικό).

2.4 δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημοτική Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα

2.5 πιστοποιείται από γιατρό ότι είναι σωματικά κατάλληλος/κατάλληλη για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση. (Να επισυναφθεί σχετικό Πιστοποιητικό).

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Δήμου Δερύνειας και να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου Δερύνειας, Λεωφόρος Αμμοχώστου 26, σε κλειστό φάκελο έξω από τον οποίο να αναγράφεται το όνομα του αιτητή/της αιτήτριας, έναντι απόδειξης παραλαβής και όχι αργότερα από την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με Νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα όπως αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτητές/αιτήτριες που πληρούν τα προσόντα προκήρυξης της θέσης θα αξιολογηθούν και ακολούθως θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Δερύνειας τηλ. 23811000 σε εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.deryneia.org.cy.

entipo1

emtipo3
entipo2
emtipo4