ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PMD/ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Η προγραμματισμένη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών PMD/χαρτιού στο Δήμο Δερύνειας για την ημερομηνία 29/04/2019 θα πραγματοποιηθέι στις 06/05/2019.