25 χρόνια Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

25 χρόνια Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

25 χρόνια Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Συμπληρώνονται φέτος 25 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), η οποία συστάθηκε μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ.  Η ΕΕτΠ απαρτίζεται από 350 τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι οποίοι εκπροσωπούν πάνω από 507εκ. Ευρωπαίους πολίτες.

Απώτερος σκοπός της ΕΕτΠ είναι να συμβάλει στην προώθηση των προβλημάτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψεως αποφάσεων.  Σημαντική είναι, επίσης, η συμβολή των μελών της ΕΕτΠ στην ενημέρωση των πολιτών για την ευρωπαϊκή πολιτική, το έργο των θεσμικών οργάνων και τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

H Κύπρος εκπροσωπείται στην ΕΕτΠ με πέντε μόνιμα και πέντε αναπληρωματικά μέλη από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Το κάθε μέλος συμμετέχει στις εργασίες των έξι επιτροπών της ΕΕτΠ, οι οποίες συνεδριάζουν κάθε μήνα και ασχολούνται με θέματα, όπως η εξωτερική πολιτική, το περιβάλλον, η οικονομία, ο προϋπολογισμός, η πολιτική συνοχής κ.ά.  Κάθε δύο μήνες συνεδριάζει η ολομέλεια της ΕΕτΠ στις Βρυξέλλες, όπου ψηφίζονται οι γνωμοδοτήσεις των διάφορων επιτροπών και παραπέμπονται για υιοθέτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 H ΕΕτΠ αποτελεί τη «φωνή» του απλού Ευρωπαίου πολίτη, η οποία πρέπει να ακούγεται δυνατά, μέσω των μελών της στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ε.Ε.   Η εγγύτητα, η αμεσότητα και η διαφάνεια αποτελούν αρχές, τις οποίες θα πρέπει να τηρούμε με ευλάβεια, ως μέλη της ΕΕτΠ, αλλά και εκλελεγμένοι αξιωματούχοι.  Οι πολίτες πρέπει να έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων και οφείλουμε να τους δίνουμε την ευκαιρία να καταθέτουν τις απόψεις τους ελεύθερα μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πανδημοτικές συγκεντρώσεις.

Η άσκηση πολιτικής, όπως μας διαβεβαιώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αρχίζει από το τοπικό επίπεδο, δηλαδή από τη βάση και μεταφέρεται προς την κορυφή τόσο του κράτους όσο και της Ε.Ε. (bottom-up).  Η «φωνή» των τοπικών αρχών πρέπει να ακούγεται στην Ευρώπη για την οικοδόμηση μιας καλύτερης Ε.Ε. που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και θα αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις ανησυχίες του.

Η ΕΕτΠ προωθεί μέσα από το έργο της τον  σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αστικών, αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.  Η Ε.Ε. χρειάζεται τις κοινότητες, τους δήμους και τις περιφέρειες, γιατί αυτές είναι που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας της Ευρώπης ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και στη μείωση του χάσματος μεταξύ τοπικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

Όταν λοιπόν οι νέοι μας λένε ότι δεν εμπλέκονται στα κοινά δρώμενα γιατί δεν τους σεβόμαστε ή γιατί δεν εισακούγονται οι εισηγήσεις τους, τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε και να γίνουμε πιο δεκτικοί και συμβιβαστικοί.  Εξάλλου, οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα αντικαταστήσουν μια μέρα τους απερχόμενους και έμπειρους τοπικούς άρχοντες και ως εκ τούτου η ΕΕτΠ επιβάλλεται όχι μόνο να είναι ανοικτή για ιδέες και απόψεις, αλλά και να προετοιμάζει τους μελλοντικούς αιρετούς αξιωματούχους.

Στην Κύπρο, δυστυχώς, καθώς και σε κάποιες άλλες χώρες, δεν είναι ευρέως γνωστό το σημαντικό έργο, που επιτελούν τα μέλη της ΕΕτΠ, τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εμείς μεταφέρουμε τους προβληματισμούς των πολιτών στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και προσπαθούμε να προβάλουμε τη χρηστή διοίκηση, τη σωστή οργάνωση και δουλειά που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 70% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει άμεση επίδραση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η δραστηριότητα και οι παρεμβάσεις των μελών της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ ενδυναμώνουν περισσότερο την Κυπριακή Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος των πολιτών μας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

                                                                 Άντρος Γ. Καραγιάννης

                                                                   Δήμαρχος Δερύνειας

                                                                       Μέλος της ΕΕτΠ