Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου για στέγαση επαρχιακού γεωργικού γραφείου Αμμοχώστου

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου για στέγαση επαρχιακού γεωργικού γραφείου Αμμοχώστου

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου για στέγαση επαρχιακού γεωργικού γραφείου Αμμοχώστου

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση κτηρίου για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως αναρτήσετε την πιο  κάτω πρόσκληση σε διάφορους χώρους διαδικτυακούς ή αλλού  για ενημέρωση ενδιαφερομένων.

Ως τελευταία προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται η Παρασκευή 12  Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση ενοικίασης, αυτή ενδέχεται να είναι για περίοδο πέντε (5) ετών με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή (Τμήμα Γεωργίας) για άλλες δύο (2) περιόδους δύο (2) ετών έκαστη.

Το κτήριο θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021 ή σε άλλο χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Επισημαίνεται ότι, ο χώρος που απαιτείται για τη στέγαση του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Αμμοχώστου θα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 450 τ.μ. περίπου με απόκλιση ± 3% για γραφειακούς χώρους και αποθηκευτικούς χώρους, όπως θα υποδεικνύονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Το σύνολο των εργαζομένων που θα στεγαστούν στο υπό αναφορά κτήριο ανέρχεται στους 20 περίπου.

Οι χώροι στάθμευσης θα πρέπει να ανέρχονται σε 25 για τις ανάγκες όλου του προσωπικού και κοινού και εάν δύναται να χωροθετηθούν στο προτεινόμενο κτήριο. Θα προτιμηθούν κτήρια που έχουν σημαντικό αριθμό καλυμμένων χώρων στάθμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Αναλυτικά έγγραφα της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας - ΕΔΩ.