Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας

Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας

Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας

Το Πολεοδομικό Συμβούλιο, με βάση το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Διάταγμα Εκχώρησης Εξουσιών και το άρθρο 12Δ του Νόμου διοργανώνει Δημόσια Ακρόαση για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας.

Η Δημόσια Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην οδό Κινύρα, αρ. 5-6, στη Λευκωσία, μεταξύ 12 - 14 Ιουνίου 2018

Το πρόγραμμα και οι ημερήσιες διατάξεις της δημόσιας ακρόασης επισυνάπτονται.

Πρόγραμμα Ημερήσια Διάταξη

1η μέρα - Ημερήσια Διάταξη Δημόσιας Ακρόασης - 12 06 18

2η μέρα - Ημερήσια Διάταξη Δημόσιας Ακρόασης - 13 06 18

3η μέρα - Ημερήσια Διάταξη Δημόσιας Ακρόασης - 14 06 18