Φόρμα για δηλώση κατ' εξαίρεση μετακίνησης πολιτών