Επιβολή αποχετευτικών τελών για το 2020

Δελτίο Τύπου Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ)
Επιβολή αποχετευτικών τελών για το 2020

Επιβολή αποχετευτικών τελών για το 2020

    Το ΣΑΚ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή κάτοχους ακίνητης ιδιοκτησίας ότι τηρουμένων των διατάξεων του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 (άρθρο 30), έχει προχωρήσει στην υποβολή σχετικής φορολογίας στην εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές του 2018 με ποσοστό φορολόγησης 0,4‰ (0,4 τοις χιλίοις).

    Η φορολογία αφορά μόνο ακίνητη ιδιοκτησία που εμπίπτει εντός του ορίου αποχέτευσης όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ. 4417 ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2010 (Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι ΚΔΠ 111).

    Οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς, βρίσκεται εντός δασικής γης, της Νεκρής Ζώνης, στις κατεχόμενες περιοχές ή εμπίπτει στην περιοχή Στροβιλιών εντός των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας και έχουν λάβει λανθασμένη φορολογία, παρακαλούνται όπως υποβάλουν ένσταση, προσκομίζοντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

    Η εξόφληση των τελών ή δικαιωμάτων μπορεί να διεκπεραιωθεί μόνο μέσω της JCC Smart μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

    Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 99880270, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], ή στη διεύθυνση του ΣΑΚ, Τ.Θ. 36652, 5523 Δασάκι Άχνας.

    Το ΣΑΚ απολογείται για την ταλαιπωρία και ευχαριστεί για την κατανόηση και συνεργασία.