Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη τριών εργατών σκυβαλλοσυλλεκτών