Παράταση υποβολής ένστασης για τα πορίσματα κατά περιοχή εκτίμησης ζημιών από ανομβρία, σε σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Παράταση υποβολής ένστασης για τα πορίσματα κατά περιοχή εκτίμησης ζημιών από ανομβρία, σε σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου

Παράταση υποβολής ένστασης για τα πορίσματα κατά περιοχή εκτίμησης ζημιών από ανομβρία, σε σιτηρά και ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου

Το Τμήμα Γεωργίας, πληροφορεί τους καλλιεργητές σιτηρών και ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών περιόδου 2020-2021 ότι δίνεται παράταση για υποβολή ένστασης μέχρι τις 09 Ιουλίου 2021. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα του Τμήματος Γεωργίας.

Τονίζεται ότι, για τα τεμάχια που θα υποβληθεί ένσταση πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογοι «ΜΑΡΤΥΡΕΣ», προκειμένου να μπορεί να γίνει αξιολόγησή τους από τους Επανεκτιμητές

Νοείται ότι κοινότητες για τις οποίες δεν υπήρξε αρχική αναγγελία ζημιάς από επηρεαζόμενους παραγωγούς δεν δύνανται να υποβάλουν ένσταση μεταγενέστερα, αφού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ένταξη μιας ζημιάς σε Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων.