Πρόσληψη δυο Έκτακτων εργατών στον Δήμο Δερύνειας

Πρόσληψη δυο Έκτακτων εργατών στον Δήμο Δερύνειας

Πρόσληψη δυο Έκτακτων εργατών στον Δήμο Δερύνειας

Ο Δήμος Δερύνειας δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη 2 έκτακτων εργατών για απασχόληση μέχρι 6 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου, που βρίσκεται στην αίθουσα υποδοχής του Δημαρχείου, μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

  • Μισθοδοσία

Κλίμακα Δ5 με αρχικό ακαθάριστο μισθό €1218,66 και ωφελήματα Συλλογικής Σύμβασης.

  • Απαιτούμενα Προσόντα

- Κατοχή Άδειας Οδηγού Αυτοκινήτου

- Λευκό Ποινικό Μητρώο

  • Καθήκοντα και ευθύνες

- Κόψιμο χόρτων με τη χρήση διαφόρων μηχανημάτων

- Συντήρηση χώρων πρασίνου

- Επιδιόρθωση πεζοδρομίων κ.ά

- Επιδιόρθωση βλαβών υδατοπρομήθειας

- Καθαριότητα δημοσίων οδών και πλατειών

- Άλλα συναφή καθήκοντα

  • Οι αιτητές θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια θέση θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Βρείτε την Αίτηση ΕΔΩ

 Για Έντυπα Αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στην Γραμματεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23 811 000.

Δήμος Δερύνειας