Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Δύο εργατών σκυβαλλοσυλλεκτών

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη  Δύο  εργατών σκυβαλλοσυλλεκτών

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Δύο εργατών σκυβαλλοσυλλεκτών

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Δύο  εργατών σκυβαλλοσυλλεκτών

Για έντυπα αιτήσεων και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλ.23 200943 ( Κον .Γιώργο Γεωργίου ).  

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά  (Πιστοποιητικό Υγείας, Πιστοποιητικό Καθαρού Ποινικού  Μητρώου) πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 04 Νοεμβρίου, στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, οδός Σωτήρας 71,Τ.Κ.5286,ή Τ.Θ.33130, 5311 Παραλίμνι.