Επιτροπές 2007-2011

Επιτροπές 2007-2011

Επιτροπές 2007-2011

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέχεται από τα άρθρα 44 και 45 του Περί Δήμων Νόμου, η δυνατότητα να διορίζει εκ των μελών του ή και από άλλα πρόσωπα διάφορες Επιτροπές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι η πιο σημαντική Επιτροπή του Δήμου και διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Περί Δήμων Νόμου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σ' αυτήν μετέχουν μόνο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της είναι ο Δήμαρχος και στην απουσία του ο Αντιδήμαρχος.

Σε Δήμους, όπως ο Δήμος Δερύνειας, όπου ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπερβαίνει τους δέκα (10), τη Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Τεχνική Επιτροπή ορίζεται από τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και είναι τριμελής. Πρόεδρος της είναι ο Αντιδήμαρχος κος Ανδρέα Ζαχαρία και μέλη, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κος Ανδρέας Αδάμαντος και κος Νίκος Μιχαήλ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι ο Δήμαρχος και μέλη της όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα άτομα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα Λένια Χριστοφόρου και μέλη της η Δημοτική Σύμβουλος κα Γιωργούλα Ανδρέου και άλλα άτομα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων είναι ο Αντιδήμαρχος κος Ανδρέας Ζαχαρία και μέλη της οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λένια Χριστοφόρου, Νίκη Αρτέμη, Γιωργούλα Ανδρέου και Νίκος Μιχαήλ και άλλα άτομα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα Γιωργούλα Ανδρέου και μέλη της οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λένια Χριστοφόρου και κ. Νίκη Αρτέμη και άλλα άτομα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα Νίκη Αρτέμη και άλλα άτομα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Πέτρος Ρούσος και άλλα άτομα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Πρόεδρος της Επιτροπής Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Υγείας είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Μιχάλης Βέης και μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λένια Τακούσιη, Γιωργούλα Ανδρέου και Ανδρέας Αδάμαντος και άλλα άτομα.