Επιτροπές 2012-2016

Επιτροπές 2012-2016

Επιτροπές 2012-2016

Σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο και τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του ή και άλλων προσώπων Επιτροπές τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για τη μελέτη θεμάτων της αρμοδιότητας τους και την υποβολή εισηγήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Διαχειριστική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Περί Δήμων Νόμου το Δημοτικό Συμβούλιο διορίζει εκ των μελών του «Διαχειριστική Επιτροπή», οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στο άρθρο 47 του Νόμου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι η πιο σημαντική Επιτροπή του Δήμου, σ' αυτή μετέχουν μόνο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της είναι ο Δήμαρχος και στην απουσία του ο Αντιδήμαρχος.

Σε Δήμους, όπως ο Δήμος Δερύνειας, όπου ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπερβαίνει τους δέκα (10), τη Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άλλες Επιτροπές

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Περί Δήμων Νόμου το Δημοτικό Συμβούλιο διορίζει εκ των μελών του ή και άλλων προσώπων διάφορες Επιτροπές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τις πιο κάτω Επιτροπές στις οποίες προεδρεύουν και μετέχουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα.

Επιτροπή Πολιτισμού

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα Νίκη Στέκα-Αρτέμη και μέλος η Δημοτικός Σύμβουλος κα Αννίτα Λίλη και άλλα πρόσωπα.

Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λούκας Πολυκάρπου και μέλη της οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νίκη Στέκα-Αρτέμη και Χρίστος Ττόφιας και άλλα πρόσωπα.

Επιτροπή Προσφύγων

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ανδρέας Γρηγορίου, πρόσφυγας από την Κάτω Δερύνεια και μέλη της ο Αντιδήμαρχος κος Νίκος Λίλης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νίκος Μιχαήλ, Αννίτα Λίλη και Λούκας Πολυκάρπου και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και πρόσφυγες από την κατεχόμενη Κάτω Δερύνεια.

Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας και Πρόνοιας

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα Αννίτα Λίλη και μέλη της οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νίκη Στέκα-Αρτέμη και Χρίστος Ττόφιας και άλλα πρόσωπα.

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρίστος Ττόφιας και μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Αννίτα Λίλη και κα Νίκη Στέκα-Αρτέμη και άλλα πρόσωπα.

Επιτροπή Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος κος Άντρος Γ. Καραγιάννης και μέλη όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζεται από τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και είναι τριμελής. Πρόεδρος της είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Μιχαήλ και μέλη, ο Αντιδήμαρχος κος Νίκος Λίλης και η Δημοτική Σύμβουλος κα Παναγιώτα Παρασκευά.

Εκπροσώπηση στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ένωσης Δήμων Κύπρου ο Δήμος μας εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης Δήμων με δύο εκπροσώπους. Το Δήμαρχο και ένα Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας όρισε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρίστο Ττόφια.

Σχολική Εφορεία Δερύνειας

Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(α) των Περί Σχολικών Εφορειών Νόμων 1997 έως 2011 η Σχολική Εφορεία αναφορικά με Δήμο απαρτίζεται από 11 μέλη εκ των οποίων τα 7 αναδεικνύονται με εκλογές και τα άλλα 4 μέλη ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάμεσα στα μέλη του. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ομόφωνα τους κ.κ. Αννίτα Λίλη, Παναγιώτα Παρασκευά, Νίκο Μιχαήλ και Χρίστο Ττόφια ως εκπροσώπους του στη Σχολική Εφορεία.