Επιτροπές 2017-2021

Επιτροπές 2017-2021

Επιτροπές 2017-2021

Σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο και τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει εκ των μελών του ή και άλλων προσώπων Επιτροπές τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για τη μελέτη θεμάτων της αρμοδιότητας τους και την υποβολή εισηγήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Διαχειριστική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Περί Δήμων Νόμου το Δημοτικό Συμβούλιο διορίζει εκ των μελών του «Διαχειριστική Επιτροπή», οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στο άρθρο 47 του Νόμου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι η πιο σημαντική Επιτροπή του Δήμου, σ' αυτή μετέχουν μόνο μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της είναι ο Δήμαρχος και στην απουσία του ο Αντιδήμαρχος.

Σε Δήμους, όπως ο Δήμος Δερύνειας, όπου ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπερβαίνει τους δέκα (10), τη Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άλλες Επιτροπές

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Περί Δήμων Νόμου το Δημοτικό Συμβούλιο διορίζει εκ των μελών του ή και άλλων προσώπων διάφορες Επιτροπές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τις πιο κάτω Επιτροπές στις οποίες προεδρεύουν και μετέχουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα.

Επιτροπή Πολιτισμού

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα Αννίτα Λίλη.

Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Χαραλάμπους.

Επιτροπή Προσφύγων

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ανδρέας Γρηγορίου, πρόσφυγας από την Κάτω Δερύνεια. 

Επιτροπή Κοινωνικής Ευημερίας και Πρόνοιας

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ανδρέας Παναγιώτου.

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρίστος Ττόφιας.

Επιτροπή Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λούκας Πολυκάρπου.

Επιτροπή Οχληριών

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Μιχαήλ.

Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Αντιδήμαρχος κος Αντρέας Ζαχαρία.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζεται από τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και είναι τριμελής. Πρόεδρος της είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Μιχαήλ.

Εκπροσώπηση στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ένωσης Δήμων Κύπρου ο Δήμος μας εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης Δήμων με δύο εκπροσώπους. Το Δήμαρχο και ένα Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας όρισε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρίστο Ττόφια.

Σχολική Εφορεία Δερύνειας

Σύμφωνα με το άρθρο 4(2)(α) των Περί Σχολικών Εφορειών Νόμων 1997 έως 2011 η Σχολική Εφορεία αναφορικά με Δήμο απαρτίζεται από 11 μέλη εκ των οποίων τα 7 αναδεικνύονται με εκλογές και τα άλλα 4 μέλη ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ανάμεσα στα μέλη του. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ομόφωνα τους κ.κ. Χρίστο Ττόφια, Αντρέα Παναγιώτου, Αννίτα Λίλη και Λούκα Πολυκάρπου ως εκπροσώπους του στη Σχολική Εφορεία.