Δημοτικός Γραμματέας

Δημοτικός Γραμματέας

Το πρόβλημα της ημικατοχής και ακριτικότητας που αντιμετωπίζει ο Δήμος, η έλλειψη οικονομικών πόρων και κατ' επέκταση η άσχημη οικονομική κατάσταση του, εμποδίζουν την πλήρη στελέχωση της Δημοτικής Υπηρεσίας και τη λειτουργία όλων των Τμημάτων του. Τα εκάστοτε Δημοτικά Συμβούλια γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του Δήμου προχώρησαν σταδιακά σε μερική στελέχωση της Δημοτικής Υπηρεσίας σε βαθμό που να μπορεί να ανταποκρίνεται στον ρόλο της και να υλοποιεί τους στόχους του Δήμου.

Το Τμήμα Γραμματείας στελεχώνεται από τη Δημοτική Γραμματέα Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου, τον Γραμματειακό Λειτουργό Κυριάκο Παναγιώτου, τις Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς Παντελίτσα Καραγιώργη και Αντρούλα Νικολάου και τον Κλητήρα Δήμο Δημοσθένους. Βασικά καθήκοντα του Τμήματος είναι η τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και η λειτουργία του Αρχείου.

Η Δημοτική Γραμματέας προΐσταται της Δημοτικής Υπηρεσίας. Παρακάθεται πάντοτε στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και τηρεί τα πρακτικά. Είναι υπεύθυνης για την προώθηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δήμου. Επιλαμβάνεται παραπόνων δημοτών και διατηρεί στενή συνεργασία με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες.

Ο Γραμματειακός Λειτουργός πέραν από την ετοιμασία εκθέσεων, σημειωμάτων κ.λπ., είναι επιφορτισμένος με την υδατοπρομήθεια  και την καθαριότητα του Δήμου, καθώς και με την  οργάνωση και επίβλεψη του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, ενώ αφιερώνει και μεγάλο μέρος από τον χρόνο του για συνεργασία με τη Δημοτική Μηχανικό.

Η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Παντελίτσα Καραγιώργη είναι υπεύθυνη του Αρχείου του Δήμου, ενώ απασχολείται στην ετοιμασία πρακτικών, σημειωμάτων και εκθέσεων, τη δακτυλογράφηση, την οργάνωση Πολιτικών Γάμων, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τηλέφωνα κ.ά.

Η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Αντρούλα Νικολάου είναι η ιδιαιτέρα του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα, ενώ απασχολείται παράλληλα με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τη δακτυλογράφηση, το τηλεφωνικό κέντρο κ.ά.

Ο Κλητήρας Δήμος Δημοσθένους απασχολείται με τη φωτοτύπηση εγγράφων, την προμήθεια υλικών, συναλλαγές με τις τράπεζες, μεταφορά αλληλογραφίας, ανάρτηση διαφόρων ανακοινώσεων κ.ά.