Λογιστήριο

Λογιστήριο

Το Οικονομικό Τμήμα στελεχώνουν η Λειτουργός Λογιστιρίου Μαρία Χατζηαντώνη και η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Έλσα Κουρουνιάδου.

Βασικά καθήκοντα του Τμήματος είναι η λειτουργία του Λογιστηρίου, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών και η ετοιμασία φορολογικών καταλόγων.

Η Λειτουργός Λογιστιρίου Μαρία Χατζηαντώνη προΐσταται του Τμήματος και ασχολείται με τη διενέργεια πληρωμών, ετοιμασία των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ετοιμασία Προϋπολογισμών και προώθηση τους για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και την ετοιμασία Φορολογικών Καταλόγων.

Η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Έλσα Κουρουνιάδου απασχολείται με την είσπραξη τελών και δικαιωμάτων, ετοιμασία Καταλόγων Φορολογιών Επαγγέλματος, Καθαριότητας, Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας, έκδοση Αδειών Λειτουργίας Επαγγελματικών Υποστατικών, Αδειών Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών, Αδειών Πώλησης Καπνού και Αδειών Κατοχής Σκύλων.