Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Δήμου ορίζονται στον Περί Δήμων Νόμο και αποτελούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Δήμου ορίζονται στον Περί Δήμων Νόμο και αποτελούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο οι κυριότερες αρμοδιότητες του Δήμου είναι:

• Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων

• Η εφαρμογή των Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και ο έλεγχος της ανάπτυξης

• Η ετοιμασία των Προϋπολογισμών και η εκτέλεση αναπτυξιακών έργων

• Η οικονομική διαχείριση του Δήμου

• Η λειτουργία συστήματος ύδρευσης και η παροχή κατάλληλου και επαρκούς πόσιμου νερού

• Η λειτουργία συστήματος αποχετεύσεως λυμάτων

• Η λειτουργία συστήματος διαχείρισης όμβριων υδάτων

• Η κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου και οδικού φωτισμού

• Η ρύθμιση του κυκλοφοριακού και της τροχαίας κίνησης

• Η καθαριότητα, συλλογή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων

• Η δημιουργία πάρκων – χώρων πρασίνου και η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος

• Ο έλεγχος των υποστατικών παρασκευής και διάθεσης τροφίμων

• Η λειτουργία Κοιμητηρίου

• Η πολιτιστική ανάπτυξη