Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Δήμου ορίζονται στον Περί Δήμων Νόμο και αποτελούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο οι κυριότερες αρμοδιότητες του Δήμου είναι:

• Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων

• Η εφαρμογή των Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και ο έλεγχος της ανάπτυξης

• Η ετοιμασία των Προϋπολογισμών και η εκτέλεση αναπτυξιακών έργων

• Η οικονομική διαχείριση του Δήμου

• Η λειτουργία συστήματος ύδρευσης και η παροχή κατάλληλου και επαρκούς πόσιμου νερού

• Η λειτουργία συστήματος αποχετεύσεως λυμάτων

• Η λειτουργία συστήματος διαχείρισης όμβριων υδάτων

• Η κατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου και οδικού φωτισμού

• Η ρύθμιση του κυκλοφοριακού και της τροχαίας κίνησης

• Η καθαριότητα, συλλογή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων

• Η δημιουργία πάρκων – χώρων πρασίνου και η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος

• Ο έλεγχος των υποστατικών παρασκευής και διάθεσης τροφίμων

• Η λειτουργία Κοιμητηρίου

• Η πολιτιστική ανάπτυξη