Τεχνικό Τμήμα

Τεχνικό Τμήμα

Το Τεχνικό Τμήμα αποτελείται από το Γραφειακό Προσωπικό και το Εργατοτεχνικό Προσωπικό.

Το Γραφειακό Προσωπικό αποτελούν η Δημοτικός Μηχανικός Γαβριέλα Γαβριήλ-Πολυκάρπου, Προϊστάμενη του Τμήματος και η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Μαρία Μαούρη-Παναγιώτου. Μεγάλο μέρος από το χρόνο του αφιερώνει στο Τεχνικό Τμήμα και ο Γραμματειακός Λειτουργός Κυριάκος Παναγιώτου.

Το Εργατοτεχνικό Προσωπικό αποτελούν ο Κώστας Σκούρος υδραυλικός, Γρηγόρης Κιλλής οικοδόμος, Νίκος Χ. Λίλης εργάτης γενικών καθηκόντων, Χρίστος Ζάνης υπεύθυνος πρασίνου, Ευάγγελος Βάρτας και Τάσος Στασής εργάτες γενικών καθηκόντων και Ελένη Γέριμου οδοκαθαρίστρια.

Βασικά καθήκοντα του Τμήματος είναι η έκδοση Αδειών Οικοδομής και Διαχωρισμού Οικοπέδων, ο έλεγχος της ανάπτυξης, ο σχεδιασμός και επίβλεψη Έργων κ.λπ. Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους δημότες όσον αφορά θέματα που αφορούν τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

Σε συνεργασία με Κυβερνητικά Τμήματα (Επαρχιακή Διοίκηση, Κτηματολόγιο, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Αστυνομία κ.ά.) και όλες τις υπηρεσίες (ΑΗΚ, CYTA, Πυροσβεστική κ.ά.) επιβλέπει και συντονίζει τα υπό μελέτη και υπό εκτέλεση αναπτυξιακά έργα.

Ασχολείται με το σχεδιασμό και τη συντήρηση του οδικού δικτύου και των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης με τα θέματα διαχείρισης ομβρίων υδάτων, λυμάτων, οδικού φωτισμού και καθαριότητας.

Το Τεχνικό Τμήμα επίσης σε συνεργασία με την Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία και την τροχαία κίνηση όπως απαιτείται.

Σε συνεργασία με το Γραμματειακό Λειτουργό σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας μαζί με τις αιτήσεις για αναπτύξεις και καθημερινά επιλαμβάνεται θεμάτων συντήρησης και βλαβών της υδατοπρομήθειας. Το Τμήμα επίσης αναλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων που αφορούν οχληρίες.

Η Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός είναι υπεύθυνη για την τήρηση του αρχείου και της αλληλογραφίας του Τεχνικού Τμήματος, εκτελεί χρέη ιδιαιτέρας γραμματέως της Μηχανικού, παραλαμβάνει αιτήσεις, διαχειρίζεται παράπονα, εξυπηρετεί δημότες κ.ά.