Τεχνικό Τμήμα

Τεχνικό Τμήμα

Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται από το Γραφειακό Προσωπικό και το Εργατοτεχνικό Προσωπικό.

Το Γραφειακό Προσωπικό αποτελούν ο Δημοτικός Μηχανικός Ανδρέας Γεναγρίτης, Προϊστάμενος του Τμήματος, ο Μάριος Δημοσθένους Τεχνικός και Μαρία Μαούρη- Παναγιώτου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός.

Το Εργατοτεχνικό Προσωπικό αποτελούν ο Κώστας Σκούρος, Γρηγόρης Κιλλής, Γιώργος Σαββατιανός, Νίκος Χ. Λίλης, Χρίστος Ζάνης, Ευάγγελος Βάρτας, Πάμπος Λίλης ,Τάσος Στασής, Αλέξανδρος Τσόκκος και Χρίστος Λοΐζου.

Βασικά καθήκοντα της Υπηρεσίας είναι η εξυπηρέτηση του κοινού, η έκδοση Αδειών Οικοδομής και Διαχωρισμού Γης, ο έλεγχος της ανάπτυξης, ο σχεδιασμός και επίβλεψη Έργων κ.λπ. Συμβουλεύει και καθοδηγεί τους δημότες όσον αφορά θέματα που αφορούν τον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

Σε συνεργασία με Κυβερνητικά Τμήματα (Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας, Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου κ.ά.) και όλες τις Υπηρεσίες (ΑΗΚ, CYTA, Πυροσβεστική κ.ά.) επιβλέπει και συντονίζει τα υπό μελέτη και υπό εκτέλεση αναπτυξιακά έργα.

Ασχολείται με τον σχεδιασμό και τη συντήρηση του οδικού δικτύου και των χώρων πρασίνου, καθώς επίσης με τα θέματα διαχείρισης ομβρίων υδάτων, λυμάτων, οδικού φωτισμού και καθαριότητας.

Η Τεχνική Υπηρεσία επίσης σε συνεργασία με την Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία και την τροχαία κίνηση όπως απαιτείται.

Σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας μαζί με τις αιτήσεις για αναπτύξεις και καθημερινά επιλαμβάνεται θεμάτων συντήρησης και βλαβών της υδατοπρομήθειας. Η Υπηρεσία επίσης αναλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων που αφορούν οχληρίες.